Kontakti
Kačmarčik Josip
(sekretar studija):

E-mail: kjosip@mf.unze.ba
Telefon: (+387 32) 449 120
Fax: (+387 32) 246 612

Nermina Zaimović-Uzunović
(rukovodilac studija):

E-mail: nzaimovic@mf.unze.ba
Telefon: (+387 32) 449 138
Fax: (+387 32) 246 612
PoMaCoM
 PoMaCoM
 Home
 About the Course
 Curriculum
 List of students
 Schedule
 Course materials
 News
 Forum
 
Postdiplomski studij "Metrologija"
Univerzitet u Zenici, Mašisnki fakultet
Katedra za automatizaciju i metrologiju

Pregled predmeta sa ECTS bodovima

 1. semestar | 2. semestar | 3. semestar

Metrologija za istraživanje i razvoj

Nastavnik: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
Semestar: I (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 30

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Metrološka infrastruktura

Nastavnik: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
Semestar: I (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 15

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Standardizacija

Nastavnik: em.prof dr. Mustafa Omanović, v.prof.dr. Nađija Haračić, prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
Semestar: I (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 20

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Planiranje mjerenja i obrada podataka

Nastavnik: prof.dr. Sabahudin Ekinović
Semestar: I (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 15

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Mjerna nesigurnost

Nastavnik: prof.dr. Albert Weckenmann
Semestar: II (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 15

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Kalibracija,dokumentacija i upravljanje laboratorijima

Nastavnik: prof.dr. Bojan Ačko
Semestar: II (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 20

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Mjerni sistemi

Nastavnik: prof.dr. Hotimir Ličen
Semestar: II (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 30

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Geometrijske karakteristike proizvoda

izborni predmet
Nastavnik: prof.dr. Albert Weckenmann
Semestar: II (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 30

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Mjerenje karakteristika proizvoda

izborni predmet
Nastavnik: doc.dr. Aleksandar Karač
Asistent: v.as.mr. Samir Lemeš
Semestar: II – III (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 30

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Mjerenje karakteristika procesa

izborni predmet
Nastavnik: prof.dr. Mirsada Oruč
Semestar: II – III (postdiplomski)
Broj časova predavanja: 30

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5

Mjerenje napona i deformacija

Nastavnik: prof.dr. Dušan Vukojević
Asistenti: doc.dr. Nedeljko Vukojević, v.as.mr. Fuad Hadžikadunić, v.as.mr. Alma Žiga
Semestar: III (postdiplomski)
Ukupni broj časova: 15

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 4,5
Program predavanja:
Naponi, deformacije, veza napona i deformacija. Analiza ravninskog stanja naprezanja mjerenjem istezanja. Jednoosno i dvoosno stanje naprezanja s poznatim smjerovima naprezanja. Opće dvoosno stanje naprezanja. Rozete. Mohrov krug naprezanja. Tenzometrija. Podjela tipova tenzometara: mehanički, optičko-mehanički, optički, akustički, električni. Elektrootporne mjerne trake, senzori napona, instrumenti softver i hardver za prikupljanje i obradu podataka. Fotoelasticimetrija. Moirre interferometrija. Fotogrametrija.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. Na vježbama se rade praktični zadaci i računski primjeri iz oblasti obrade podataka mjerenja, statičko i dinamičko mjerenje napona i deformacija za različita naponska stanja mjernim trakama i fotoelasticimetrijom.
Provjera znanja:
Studenti rade izvještaj po nekoj temi i brane ga usmeno. Ispit se polaže integralno usmeno.
Literatura:
(1) Vukojević D.: Teroija elastičnosti s eksperimentalnim metodama, 2004
(2) Akhtar S. Khan and Xinwei Wang: Strain Measurements and Stress Analysis, 2000
(3) Bingen Yang: Stress, Strain, and Structural Dynamics: An Interactive Handbook of Formulas, Solutions, and MATLAB Toolboxes, 2005

Automatizacija, software i mjerenja u novim tehnologijama

nastavnik: prof.dr. Naser Prljača
asistenti: v.as.mr. Samir Lemeš, v.as.dr. Alan Topčić
semestar: III (postdiplomski)
ukupni broj časova: 30

Predavanja
Vježbe i
konsultacije
Seminarski rad Prezentacija
seminarskog rada
Usmeni ispit Ukupno
1,0 2,0 3,5 0,5 1,5 8,5
Program predavanja:
Pojam automatizirane instrumentacije. Elementi mjernog sistema sa digitalnim namjestanjem karakteristika: programabilna pojačala, programabilni filteri, analogno-digitalni i digitalno-analogni pretvarači, izvori referentnih signala. Digitalna obrada signala, frekventne karakteristike i principi filtriranja, diskretna Furijerova transformacija. IIR i FIR filteri. Mikrokontroleri, DSP i računari u automatiziranoj instrumentaciji. Virtuelna instrumentacija. Sistemi za Automatska ispitivanja. Automatizirani sistemi za prikupljanje i obradu podataka. Prikaz LabView sistema za virtuelnu instrumentaciju, automatizirana ispitivanja, mjerenja i obradu.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. Na vježbama se rade zadaci i računski primjeri iz oblasti obrade podataka mjerenja, LABVIEW - ovladavanje radom software-a, kreiranje virtualnih instrumenata. MATLAB - ovladavanje radom software-a, primjeri i zadaci iz oblasti matematičkog modeliranja mjernih sistema i sistema za automatizaciju
Provjera znanja:
Studenti rade izvještaj po nekoj temi i brane ga usmeno. Ispit se polaže integralno usmeno.
Literatura:
(1) Lawrence S. Aft, Work Measurement and Methods Improvement (Engineering Design and Automation), 2000
(2) Patrick H. Garrett: High Performance Instrumentation and Automation, 2005
(3) Fredrik Gustafsson and Niclas Bergman: MATLAB for Engineers Explained, 2003
(4) Christopher G. Relf: Image Acquisition and Processing with LabVIEW (Image Processing Series), 2003
(5) M. Sloman, Distributed Systems and Computer Networks, 1987
(6) P. Laplante, Real Time Systems Design and Analysis, IEEE Press, 1997