PoMaCoM

Tempus

 PoMaCoM
 Home
 About the Course
 Curriculum
 List of students
 Schedule
 Course materials
 News
 Forum
 
 Contacts
Kačmarčik Josip
(project secretary):

E-mail: kjosip@mf.unze.ba
Telephone: (+387 32) 449 120
Fax: (+387 32) 246 612

Nermina Zaimović-Uzunović
(project coordinator):

E-mail: nzaimovic@mf.unze.ba
Telephone: (+387 32) 449 138
Fax: (+387 32) 246 612
Postgraduate Master Course "Metrology"
organized by: University of Zenica, University Erlangen-Nürnberg and University of Maribor
supported by European Union Tempus programme

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T

- SENAT-
Broj: 01-108-309-0038/07-43
Zenica,10.01.2007.godine

Na osnovu člana 111. stav 1. tačka 1., a u vezi sa članovima 33. do 57. Zakona o visokom obrazovanju ( Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), člana 268. stav 1. tačka 1., a u vezi sa članovima 52. do 116. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici  na svojoj 1. sjednici održanoj 10.01.2007.godine, donio je

O D L U K U
o uvjetima i rokovima za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka na
Univerzitetu u Zenici

Član 1.
Ovom odlukom postdiplomski studij po konceptu 4 + 1 ( izuzetno 3 + 2 ), primjenjuje se na generacije studenata koji su dodiplomske studije upisali po nastavnom planu i programu usklađenom sa Bolonjskom deklaracijom ( Evropskom sistemu prijenosa bodova- ECTS-a ).
Postdiplomske studije po konceptu iz prethodnog stava mogu upisati i  studenti, koji su dodiplomske studije završili na univerzitetima po sistemu školovanja sa 4 ili 5 akademskih godina studija, odnosno po ranije važećem režimu dodiplomskog studija.

Član 2.
Studenti koji završe postdiplomske studije po dvocikličnon konceptu 4 + 1 ( izuzetno 3 + 2), stiču diplomu magistra nauka i 60 odnosno 120 ECTS bodova.
Studenti koji postdiplomske studije završe u skladu sa prethodnim stavom, ukoliko žele steći naučni stepen doktora nauka obavezno upisuju doktorski studij ( treći ciklus ), sa minimalno 120 ECTS bodova koje ostvaruju kroz nastavu i ispite  i izradu i odbranu doktorske disertacije.
Studenti iz stava 1. ovog člana ne mogu prijaviti doktorsku disertaciju bez doktorskog studija.

Član 3.
Studentima postdiplomskog studija Univerziteta u Zenici koji su studij upisali  po konceptu
( 4 + 1 ), a koji su dodiplomske studije završili prije akademske 2005/06. godine,  omogućava se prijava doktorske disertacije bez doktorskog studija, na taj način da se organizuje nastava trećeg semestra postdiplomskog studija i prijava, izrada i odbrana magistarskog rada po pravilima postdiplomskog magistarskog  studija koji je u primjeni po ranijem konceptu studija.
Studenti postdiplomskog studija  iz prethodnog stava, dužni su završiti i odbraniti magistarski rad i prijaviti doktorsku disertaciju, najkasnije do 31.12. 2009. godine, a odobrene doktorske teze po navedenom konceptu, kandidati moraju završiti najkasnije do 31.12. 2012. godine, bez prethodno upisanog doktorskog studija.

Član 4.
Studenti Univerziteta u Zenici,  koji su upisali postdiplomske studije po nastavnim planovima i programima u trajanju od 2 godine ( 3 ili 4 semestra), bez obzira na dodjeljene ECTS bodove po predmetima i semestru, završavaju postdiplomski studije po ranijem sistemu i pravilima postdiplomskog magistarskog studija.
Studenti postdiplomskog studija iz prethodnog stava, prijavljuju, izrađuju i brane odobreni magistarski rad  najkasnije do 31.12. 2009. godine, do kada mogu započeti i postupak prijave doktorske teze bez doktorskog studija.
Prijavljene i odobrene doktorske disertacije iz prethodnog stava, kandidati moraju odbraniti najkasnije do 31.12.2012. godine.

Član 5.
Studenti postdiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici dužni su do 31.12.2009. završiti studije i odbraniti magistarske radove, u suprotnom svoje akademsko napredovanje mogu nastaviti kroz program doktorskog studija, koji će biti obavezujući poslije 2009. godine.

Član 6.
Nadležne katedre OJ-fakulteta i voditelji postdiplomskih studija obavezno prilikom upisa kandidata na postdiplomske studije vode računa o vrsti diplome i nastavnom planu i programu po kojem je odgovarajuća diploma stečena prilikom prijave na konkurs za upis na postdiplomski studij, a koji su završili studije po konceptu 4 + 1 ili 3 + 2, te prijavljuju magistarske teze u BiH  bez magistarskog studija,  a imaju završen samo prvi ciklus ovog koncepta studija.
Nadležne katedre i naučno-nastavna vijeća OJ-fakulteta obavezno kod prijava tema doktorskih disertacija kandidata, vode računa da kandidati koji su završili studije po Bolonjskom modelu  4 + 1 ili 3 + 2,  ne mogu prijaviti doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Zenici bez prethodno upisanog doktorskog studija.

Član 7.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se: Prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani OJ-fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Prema odredbama novog Statuta Univerziteta u Zenici, koji je usvojio Upravni odbor Univerziteta u Zenici, 18.08. 2010. godine, usvojeni su novi uvjeti i rokovi za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Zenici.

Član 368.
(Pravo na završetak studija)

(1) Student upisan na visoku školu ili studijski odsjek u dvogodišnjem trajanju, kao i student upisan po nastavnom planu i programu do akademske 2004/05. godine, ima pravo završiti započeti studij, prema nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme njegovog upisa, najkasnije do 30. septembra 2010. godine.

(2) Student upisan na dodiplomski ili postdiplomski studij, po odredbama ranijih propisa, ima pravo dovršiti započeti studij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Okvirnog zakona.

(3) Lica koja su stekla akademsko zvanje magistra nauka, ili ekvivalenta po odredbama ranijih propisa, imaju pravo započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno s 30. septembrom 2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na ovaj način, može steći najkasnije do 30. septembra 2015. godine.

(4) Lica koja su započela jednogodišnji ili dvogodišnji studij za sticanje akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj6/09), imaju pravo, nakon sticanja zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno s 30. septembrom 2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na taj način, može steći najkasnije do 30. septembra 2015. godine.

(5) Studenti koji su započeli postdiplomski studij prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09), imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra, po odredbama ranijih propisa, najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

(6) Univerzitet je obavezan organizovati doktorski studij, najkasnije do početka akademske 2011/2012 godine.